A/B Testing SDK

目前我们提供了10余种适用于不同编程语言和设备的A/B Testing SDK(Software development kit),配合相应的神策分析SDK,实现用户分流、获取试验结果和事件上报等功能,方便您快速接入AB测试开展试验。

应用接入

接入前确认

  • 确定要进行试验的客户端类型,选择相应的SDK。
  • 完成试验设计,确定试验类型(包括编程试验、多链接试验、可视化试验等)、试验主体(用户主体、设备主体和自定义主体)、试验变量和参数。
  • 如果已在管理端完成试验配置,可在试验编辑页面获取该试验的示例代码,有助于更快接入试验。
  • 如果SDK功能尚未满足您的需求,请联系神策技术顾问提供支持。

接入流程

SDK版本与功能汇总

功能汇总

说明

  • 已支持:(tick)
  • 暂不支持:(error)
  • 无法实现:(minus)
客户端SDK功能

功能

Android SDK

iOS/macOS SDK

Web SDK

微信小程序SDK

支付宝小程序SDK

快应用SDK

Flutter SDK

C++ SDK

请求试验配置

(tick)

(tick)

(tick)(tick)(tick)(tick)(tick)(tick)
自定义属性(tick)(tick)(tick)

(tick)

(tick)

(error)

(error)

(tick)
自定义主体

(tick)

(tick)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
多链接试验(tick)(tick)(tick)

(minus)

(minus)

(minus)

(minus)(minus)
可视化试验

(error)

(error)

(tick)(minus)(minus)(minus)(minus)(minus)
时间片试验

(tick)

(tick)

(tick)(tick)(error)(error)(error)(error)
非粘性试验

(tick)

(tick)

(tick)(tick)(error)(error)(error)(error)
服务端SDK功能

功能

Java SDK

Golang SDK

PHP SDK

C# SDK

Python SDK

请求试验配置(tick)(tick)(tick)(tick)(tick)
自定义属性(tick)(tick)(error)(tick)(tick)
自定义主体(tick)(tick)(error)(error)(tick)
时间片试验(tick)(tick)(error)(error)(error)
非粘性试验(tick)(tick)(error)(error)(error)

最新版本

SDK最新版本
客户端SDK
Android

iOS/macOS

Web

微信小程序

支付宝小程序

快应用

Flutter

C++

服务端SDK
Java

Golang

PHP

C#

Python